Aviso legal

Inicio || Colexio || Aviso legal

ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MEDICOS DA CORUÑA, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon ao dispor dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N.º 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MEDICOS DA CORUÑA resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web de ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MEDICOS DA CORUÑA.

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: comc.es
Nomee comercial: ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MEDICOS DA CORUÑA
Denominación social: ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MEDICOS DA CORUÑA
NIF: Q1566001B
Domicilio social: Avenida Salvador de Madariaga 66 Entresollado, 15008 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981295899
E-mail: info@comc.es

Inscrición no rexistro mercantil da Coruña

  1. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/o gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de comc.es.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@comc.es.

  1. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que non teña coñecemento efectivo de que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo ou, se o ten, actuase con dilixencia para retirar os datos ou facer imposible o acceso a eles.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas etc., sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente, pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web revisouse e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este conéctase a Internet. Toda esta información rexístrase nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso

Acceso e rexistro na páxina Web.

O acceso e consulta do catálogo dos produtos e/o servizos publicados no Sitio web ten carácter libre e gratuíto, non sendo necesario o rexistro dos usuarios.

Do mesmo xeito, para poder iniciar o proceso de contratación dos produtos e/o servizos expostos no Sitio web, é esencial que os usuarios se rexistren como usuario, conforme se indica a continuación.

Requisitos para rexistrarse como usuario.

É requisito imprescindible ser usuario ser maior de 18 anos e estar colexiado, con aqueles datos requiridos e identificados como obrigatorios. O usuario rexistrado asume que a súa conta de usuario é persoal e intransferible.

Todo usuario rexistrado dispoñerá dun contrasinal de acceso, que será en todo caso, persoal e intransferible, e o usuario comprométese a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. Dita clave de acceso é de vixencia temporal limitada, polo que, Se pasados 30 días, o interesado non procedeu a activar o seu perfil de Usuario, o contrasinal caducará e deberá solicitar unha nova

Unha vez activase o seu perfil, solicitaráselle modificar o contrasinal por razóns de confidencialidade. Así mesmo requirirase que dita clave cumpra con requisitos específicos de lonxitude e seguridade. O usuario poderá modificar ou recuperar dita contrasinal en calquera momento, seguindo para iso o procedemento disposto no Sitio web.

Finalmente, é obrigación do usuario notificar de forma inmediata a info@comc.es calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/o contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, o prestador quedará eximido de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

En calquera caso, se de maneira neglixente ou dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para a empresa.

Baixa como usuario rexistrado.

A relación xurídica derivada do rexistro como Cliente do Sitio web ten unha duración indefinida. Calquera das partes poderá dar por terminada ou suspender a presente relación contractual unilateralmente en calquera momento e sen máis causa que a súa vontade en tal sentido, sen prexuízo das obrigacións derivadas da formalización de pedidos con anterioridade á terminación da relación. O Cliente poderá exercitar unilateralmente o dereito de terminación mediante o proceso de cancelación de contas.

Recuperación contrasinal.

Nos supostos de caducidade do contrasinal xerado pola sede electrónica (30 días), subtracción, perda ou esquecemento do contrasinal, ou bloqueo do perfil, o Usuario poderá recuperar a clave dirixíndose a info@comc.es

4.INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSOAL

O RESPONSABLE comprométese a que todos os datos de carácter persoal facilitados polos usuarios durante a utilización do Sitio web trátense de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RGPD), a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD) e a Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI).O usuario, para máis información sobre o tratamento dos seus datos persoais pode consultar a e a da nosa web.

  1. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais do domicilio do USUARIO ou o lugar do cumprimento da obrigación.

Última actualización:30/10/2023